Co je třeba vědět o posuzování invalidity a kontrolních prohlídkách?

Jak se posuzuje invalidita? Kdy je člověk invalidní? Je třeba se účastnit kontrolní prohlídky?


muž, přemýšlení

Jak často mohu žádat o přehodnocení míry poklesu schopnosti pracovat? Může se stát i případ, že takovou žádost podám a Sociální pojišťovna mi „procenta“ sníží?
Posuzování invalidity má svá pravidla

  • posudkový lékař při zjišťování invalidity posuzuje dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav a pokles schopnosti pracovat podle zákona o sociálním pojištění. Tato posudková činnost se provádí pouze v rámci řízení o důchodovou dávku na základě žádosti pojištěnce.
  • pokles schopnosti pracovat se posuzuje na základě lékařských zpráv a údajů ze zdravotní dokumentace zdravotnického zařízení a zhodnocení léčby s určením diagnostického závěru, stabilizace onemocnění, jeho dalšího vývoje, další léčby a komplexních funkčních vyšetření a jejich závěrů, přičemž se přihlíží ke zbývající schopnosti pracovat, zbývající schopnosti přípravy na povolání, možnosti poskytnutí pracovní rehabilitace nebo rekvalifikace.
  • zdravotní stav pojištěnce se v současné krizové situaci posuzuje bez osobní přítomnosti pojištěnce. Po posouzení zdravotního stavu přijde pojištěnec jen podepsat do příslušné pobočky žádost o invalidní důchod. Vše si zaměstnanec pobočky s pojištěncem dohodne předem telefonicky a podepsání žádosti se uskuteční při dodržení všech bezpečnostních opatření.
  • pojištěnec je invalidní, pokud pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav má pokles schopnosti pracovat o více než 40 % ve srovnání se zdravou osobou.
  • míra poklesu schopnosti pracovat v procentech se určuje podle druhu zdravotního postižení, které je rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, as ohledem na závažnost ostatních zdravotních postižení. Jednotlivé procentuální míry poklesu schopnosti pracovat se nesčítají.
  • míru poklesu schopnosti pracovat lze zvýšit nejvýše o 10 %, pokud závažnost ostatních postižení ovlivňuje pokles schopnosti pracovat.

Příklad:

Igor pracuje na stavbě. Absolvoval výměnu levého kyčle; léčí se na vysoký tlak II. stupně; je diabetik bez léčby inzulínem; 5 let se léčí také na problémy s páteří v křížové oblasti s omezením pohybů, s občasným vystřelováním bolestí do levé dolní končetiny. Opakovaně absolvoval rehabilitace. Po léčbě se jeho potíže zmírnily. Zobrazovací vyšetření potvrdila degenerativní změny na obratlích bederní páteře; před 15 lety utrpěl při sportu úraz pravého ramene, v důsledku čehož přetrvává omezení pohyblivosti v rameni. Jelikož jde o praváka, omezení funkce je na dominantní končetině.

Závěr: Rozhodujícím zdravotním postižením je degenerativní poškození levého kyčle řešené operačně, které je v příloze zákona o sociálním pojištění uvedeno v Kapitole XV – Nemoci podpůrného a pohybového aparátu, Oddíl G – Postižení končetin, Položka 44.1 – Stavy po provedené endoprotéze kyčelního nebo kolenního totální endoprotéza (rozpětí míry poklesu schopnosti pracovat od 35 do 45 %). Posudkový lékař určil horní hranici z uvedeného rozpětí, tedy 45 %, protože u posuzovaného bylo zjištěno zkrácení operované končetiny o 4 cm, ochabnutí svalstva a porucha pohyblivosti v operovaném kloubu.

Z ostatních zdravotních postižení – vysoký tlak, cukrovka, bolesti páteře, bolesti pravého ramenního kloubu – ani jedno samo o sobě svou závažností nepodmiňuje invaliditu, ale ve vzájemné souvislosti vzhledem k tomu, že posuzovaný vykonává dělnické profese, posudkový lékař využil možnosti danou zákonem a zvýšil procentuální míru o 10 %.

Míra poklesu schopnosti pracovat u tohoto člověka je tak 55 procent.

Zdroj: Sociální pojišťovna

Otázky a odpovědi o posuzování a kontrolních prohlídkách

Jaké jsou rozdíly mezi posuzováním invalidity a těžkého zdravotního postižení?

Posuzování zdravotního stavu pro účely invalidního důchodu provádí posudkový lékař sociálního pojištění pobočky Sociální pojišťovny. Zdravotní stav posuzuje podle zákona o sociálním pojištění. Za tímto účelem se posuzuje míra poklesu schopnosti vykonávat výdělečnou činnost podle druhu zdravotního postižení orgánů a systémů. Posuzování zdravotního stavu za účelem kompenzace těžkého zdravotního postižení provádí posudkový lékař úřadu práce, sociálních věcí a rodiny. Zdravotní stav posuzuje podle zákona o peněžních příspěvcích na kompenzaci těžkého zdravotního postižení. Pro tyto účely se posuzuje míra funkční poruchy a stupeň zdravotního postižení jednotlivých systémů.

Mám nárok na úlevy na pojistném?

Úlevy na pojistném se vztahují pouze na ty zdravotně těžce postižené osoby, které jsou příjemci invalidního důchodu ze Sociální pojišťovny. K uplatnění úlevy není dostačující přiznání těžkého zdravotního postižení z úřadu práce, sociálních věcí a rodiny. Úleva se uplatňuje při řádném pracovním poměru až při míře poklesu schopnosti pracovat o více než 70 %, zaměstnanec ani zaměstnavatel v takovém případě neplatí pojistné na pojištění v nezaměstnanosti. U dohod vykonávaných mimo pracovní poměr se míra poklesu nezkoumá, úleva platí pro všechny příjemce invalidního důchodu bez rozdílu, zaměstnanec ani zaměstnavatel neplatí pojistné na nemocenské pojištění a na pojištění v nezaměstnanosti.

Jak mám postupovat, pokud nejsem spokojen s ohodnocením posudkového lékaře?

Po posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem sociálního pojištění příslušné pobočky Sociální pojišťovny a po přezkoumání dalších podmínek potřebných pro vznik nároku na invalidní důchod, o invalidním důchodu rozhodne Sociální pojišťovna, ústředí. V případě nesouhlasu s rozhodnutím, máte v souladu s poučením možnost podat návrh na opravný prostředek. Řízení o opravném prostředku ukončuje příslušný krajský soud.

Kdy Sociální pojišťovna předvolává invalidní důchodce na kontrolní lékařské prohlídky?

Činí tak tehdy, předpokládá-li se změna ve vývoji zdravotního stavu pojištěnce a změna schopnosti pracovat. První kontrolní lékařská prohlídka se stanoví zpravidla po roce trvání invalidity: ověří se správnost prognostického hodnocení posudkového lékaře; realizace doporučených rehabilitačních, léčebných, diagnostických postupů; vývoj a další prognóza. Kontrolní prohlídka se stanoví také ve lhůtě stanovené při předchozím posouzení nebo i dříve, zjistí-li se posudkově významné skutečnosti. Trvání invalidity se nepřezkoumává, pokud při kontrolní lékařské prohlídce nebyla stanovena lhůta jejího dalšího provedení.

Musím se zúčastnit kontrolní prohlídky?

Změna procenta míry poklesu schopnosti pracovat musí být řádně odůvodněna zlepšením zdravotního stavu, popřípadě jeho zhoršením, výraznou stabilizací zdravotního stavu, vždy podložená odbornými lékařskými nálezy zhodnocenými v celkovém posudku posudkového lékaře. Je povinností příjemce dávky podle zákona o sociálním pojištění účastnit se kontrolních prohlídek za účelem dalšího poskytování důchodové dávky. Pokud se příjemce dávky, která je podmíněna invaliditou a jehož zdravotní stav je třeba posoudit, nepodrobí vyšetření zdravotního stavu, výplata dávky se zastaví.

Jak často mohu žádat o přehodnocení míry poklesu schopnosti pracovat? Může se stát i případ, že takovou žádost podám a Sociální pojišťovna mi „procenta“ sníží?

V případě, že jste byl uznán invalidním (podle § 71 odst. 1 zákona o sociálním pojištění), máte možnost podat si žádost o přehodnocení zdravotního stavu pro účely invalidity v místně příslušné pobočce Sociální pojišťovny, došlo-li ke změně vývoje vašeho zdravotního stavu (k zhoršení zdravotního stavu, což musí být prokázáno na základě odborných lékařských nálezů).

Pokud jste podali žádost o přehodnocení zdravotního stavu pro účely invalidity, posudkový lékař sociálního pojištění může změnit hodnotu míry poklesu schopnosti vykonávat výdělečnou činnost, a to v důsledku zlepšení zdravotního stavu prokázaného na základě odborných lékařských nálezů. Naopak, v případě zhoršení zdravotního stavu pojištěnce může posudkový lékař míru poklesu schopnosti pracovat zvýšit.

Rating
( No ratings yet )
Loading...
Doporuceni