Příspěvky na zmírnění zdravotního znevýhodnění: jednorázové i opakované

Chcete-li žádat o některý z peněžních příspěvků ke kompenzaci svého zdravotního postižení, musíte mít míru funkční poruchy nejméně 50 %, čímž se stáváte osobou s ZTP a v posudku vydaném oddělením posudkových činností příslušného úřadu práce vám musí být navržen příspěvek na kompenzaci. Přesné podmínky naleznete v zákoně č. 1/2010. 447/2008 o peněžních příspěvcích na kompenzaci ZTP

Opakované příspěvky, jejichž částky se mění podle částky životního minima

Peněžní příspěvek na přepravu

Lze poskytnout tomu, kdo je odkázán na individuální přepravu autem, měsíčně nejvýše 109,61 eura

Ke kompenzaci zvýšených výdajů

Lze poskytnout tomu, kdo je odkázán na kompenzaci zvýšených výdajů na dietní stravování, související s hygienou nebo s opotřebováním šatstva, prádla, obuvi a bytového zařízení, se zabezpečením provozu auta, s péčí o psa se speciálním výcvikem

Výše příspěvku: na dietní stravování: I. skupina 39,88 eura, II. skupina 19,94 eura, III. skupina 11,97 eura, na kompenzaci výdajů souvisejících s hygienou nebo s opotřeb. šatstva, prádla, obuvi a bytového zařízení 19,94 eura měsíčně, na kompenzaci výdajů souvisejících se zabezpečením provozu auta 35,88 eura, na kompenzaci výdajů souvisejících s péčí o psa se speciálním výcvikem 47,85 eura.

Příspěvek na opatrování

slouží k zajištění každodenní pomoci osobě s ZTP při úkonech sebeobsluhy, péče o domácnost, realizování sociálních aktivit s cílem setrvat v přirozeném domácím prostředí. Poskytuje se za stanovených podmínek osobě, která osobně opatruje osobu s ZTP odkázanou na opatrování.

Oprávněnou osobou na peněžitý příspěvek je osoba, která opatruje osobu s ZTP: manžel, manželka, rodič, náhradní rodič, soudem ustanovený opatrovník, dítě, prarodič, vnuk, vnučka, sourozenec, nevěsta, zeť, tchán, tchýně, švagr, švagrová, neteř, synovec fyzické osoby s ZTP nebo bydlí s fyzickou osobou s ZTP.

Peněžní příspěvek se poskytuje: jen jedné oprávněné osobě, pokud osoba, která opatruje, pracuje a její měsíční příjem z tohoto zaměstnání není vyšší než dvojnásobek částky životního minima, přičemž zaměstnání nesmí být v rozporu s účelem a rozsahem opatrování fyzické osoby s ZTP. Obdrží ho i osoba, která opatruje osobu s ZTP a zvyšuje si kvalifikaci formou studia při zaměstnání, kombinovaného studia a studia jednotlivých vyučovacích předmětů nebo externího studia av době své nepřítomnosti z důvodu zvyšování kvalifikace zajistí opatrování osoby s ZTP jinou osobou.

Osoba může provádět opatrování, jestliže: je zletilá, má způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, je fyzicky a psychicky schopna provádět opatrování a osoba s ZTP jí udělila písemný souhlas s opatrováním.

Peněžitý příspěvek se poskytne, pokud: opatrování provádí oprávněná osoba, poskytuje-li se opatrování fyzické osobě s ZTP, která dovršila 6 let věku a je odkázána na opatrování, vydá-li úřad práce rozhodnutí o přiznání peněžitého příspěvku.

Peněžitý příspěvek na opatrování se neposkytne, pokud se osobě s ZTP poskytuje: peněžitý příspěvek na osobní asistenci, pečovatelská služba více než osm hodin měsíčně, týdenní pobytová sociální služba nebo celoroční pobytová sociální služba (s výjimkou sociální služby v útulku, domově na půl cestě nebo v zařízení nouzového bydlení).

Řízení o příspěvku: začíná na základě písemné žádosti. Podkladem k rozhodnutí je komplexní posudek. Pokud se fyzická osoba podle lékařského posudku nepovažuje za osobu s ZTP, je lékařský posudek podkladem k rozhodnutí o peněžním příspěvku na kompenzaci. Je-li podkladem pro rozhodnutí o příspěvku komplexní posudek, lhůta pro jeho vypracování je 60 dnů od zahájení řízení a lhůta pro vyhotovení rozhodnutí je 30 dnů od vyhotovení posudku. Nemůže-li příslušný úřad práce vzhledem k okolnostem případu rozhodnout ve lhůtě, může Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny prodloužit lhůtu k rozhodnutí nejvýše o 30 dnů.

Výše příspěvku

Pokud opatrování provádí osoba v produktivním věku, základní výše peněžního příspěvku je měsíčně:
476,74 eura při opatrování jedné osoby s ZTP,
634,06 eura při opatrování dvou nebo více osob s ZTP.

U příjemců v produktivním věku se již neposkytuje příspěvek v nižší výši z důvodu, že opatrované osobě s ZTP je poskytována ambulantní sociální služba v rozsahu více než 20 hodin týdně.

Pokud opatrování provádí důchodce (starobní, předčasný, invalidní důchod z důvodu poklesu schopnosti pracovat o více než 70 %), výsluhový důchod nebo invalidní výsluhový důchod, tak se nezkoumá a nezohledňuje příjem opatrované osoby s ZTP a částka peněžního příspěvku na opatrování je měsíčně.
238,37 eura při opatrování jedné osoby s ZTP,
317,03 eura při opatrování dvou nebo více osob s ZTP.

Pokud se osobě s ZTP nebo více osobám s ZTP, které jsou odkázány na opatrování, poskytuje ambulantní forma sociální služby v rozsahu více než 20 hodin týdně, pak je částka příspěvku na opatrování měsíčně:
209,77 eura při opatrování jedné osoby s ZTP,
294,84 eura při opatrování dvou nebo více osob s ZTP.

Pokud osoba opatruje více osob s ZTP, přičemž jedné z nich se poskytuje ambulantní forma sociální služby v rozsahu více než 20 hodin týdně, výše peněžního příspěvku na opatrování je 307,52 eura.

Při peněžitém příspěvku na opatrování bylo zrušeno snižování příspěvku v případě hospitalizace opatrované osoby s ZTP ve zdravotnickém zařízení ústavní zdravotní péče přesahující 30 dní, a to bez ohledu na to, zda příjemce příspěvku doprovází osobu s ZTP ve zdravotnickém zařízení. Tato změna se týká jak příjemců v produktivním věku, tak příjemců, kterým je poskytován důchod.

Při poskytování peněžitých příspěvků na kompenzaci se zohledňuje příjem osoby s těžkým zdravotním postižením (vycházeje z příjmu společně posuzovaných osob) au jednotlivých příspěvků jsou stanoveny hranice ochrany příjmu ve formě násobků částky životního minima pro jednu zletilou fyzickou osobu. Z tohoto důvodu uvádíme přehled násobků:

Suma životního minima (SŽM) pro jednu plnoletou FO (v eurech) 2-násobek SŽM (v eurech) 3násobek SŽM (v eurech) 4násobek SŽM (v eurech) 5-násobek SŽM (v eurech)
od 1. 7. 2020 214,83 429,66 644,49 859,32 1 074,15

Příspěvek na osobní asistenci

Sazba za jednu hodinu osobní asistence je 4,18 eura.

Rozsah osobní asistence: určuje se podle činností uvedených v příloze č. | 4 zákona č.447/2008 Sb z., které si nemůže osoba se zdravotním postižením vykonávat sama a počtu hodin, které jsou potřebné k jejich provedení. Každý člověk je individuální az toho vyplývá, že iu občanů se stejným druhem zdravotního postižení může tatáž aktivita trvat různě dlouho. Při stanovování rozsahu se zohledňují a rozlišují činnosti prováděné každodenně, pravidelně a ty, které se provádějí vzácněji. Počet hodin osobní asistence se určuje na období kalendářního roku a je nejvýše 7 300 hodin ročně.

Účel osobní asistence: aktivizace, podpora sociálního začlenění a podpora nezávislosti a možnosti osoby s ZTP rozhodovat o sobě. Osobní asistence je určena zejména pro ty občany s ZTP, kteří chtějí rozhodovat o svém životě, chtějí organizovat své každodenní aktivity.

Jednorázové peněžní příspěvky

Ke koupi pomůcky, k výcviku používání pomůcky ak její úpravě

Lze jej poskytnout, pouze pokud se neposkytuje ani nepůjčuje na základě zdravotního pojištění, s výjimkou druhého mechanického nebo elektrického vozíku nebo druhého naslouchátka, druhý mechanický vozík je i druhý jednoduchý kočárek nebo druhý speciálně upravený kočárek. Jeho částka se určí procentní sazbou v závislosti na její ceně a příjmu osoby s ZTP, nejvýše v částce 8 630,42 eura, výše příspěvku na koupi druhého mechanického vozíku je nejvýše 1 659,70 eura, druhého elektrického vozíku nejvýše 4 979,09 eura. a druhého naslouchátka je nejvýše 331,94 eura.

K opravě pomůcky

Vyžaduje-li pomůcka opravu nebo je-li osoba s ZTP odkázána na úpravu pomůcky a tato úprava vyžaduje opravu, částka se určí procentní sazbou v závislosti na ceně opravy a příjmu osoby s ZTP.

Ke koupi zdvihacího zařízení

Může ho obdržet ten, kdo je odkázán na zdvihací zařízení, pokud se neposkytuje ani nepůjčuje na základě zdravotního pojištění, nejvýše 11 617,88 eura.

Ke koupi auta

Může ho dostat ten, kdo je odkázán na individuální přepravu autem. Cena auta se zohledňuje nejvíce v částce 13 277,57 eura, příspěvek je nejvýše 6 638,79 eura a na auto s automatickou převodovkou je nejvýše 8 298,48 eura.

Pro úpravu auta

Může ho dostat ten, kdo je odkázán na individuální přepravu autem a na jeho úpravu, jehož je vlastníkem nebo spoluvlastníkem, a které není starší pěti let. Vyplácí se v částce nejvýše 6 638,79 eura, úhrn příspěvků na úpravu auta za 7 let nesmí přesáhnout 6 638,79 eura.

K úpravě bytu, domu a garáže

Lze poskytnout osobě s ZTP, která je odkázána na úpravu bytu, domu nebo garáže s cílem dosáhnout jejich bezbariérovosti. Úhrn poskytnutých příspěvků po dobu 7 let nesmí přesáhnout 6 638,79 eura, na úpravu garáže 1 659,70 eura.

Zdroj: UPSVAR, dh
Rating
( No ratings yet )
Loading...
Doporuceni