Proč přiznání penze neznamená konec exekučních srážek?

Lidé, kterým zaměstnavatel prováděl srážky ze mzdy, předpokládají, že skončením pracovního poměru a odchodem do důchodu možnost výkonu exekučních srážek z příjmu zaniká. Není to pravda, přiznání důchodu neznamená skončení provádění srážek.

Důchody mají charakter příjmů, které nahrazují odměnu za práci. Podle zákona jsou tak penze jedním z příjmů, na které se při provádění srážek přiměřeně použijí zákonná ustanovení, která upravují provádění srážek ze mzdy.

POZOR! Pokud Sociální pojišťovna vykonává srážky z důchodu, její postavení je stejné, jako má zaměstnavatel při provádění srážek ze mzdy. To znamená, že nemá žádnou pravomoc kontrolovat oprávněnost doručeného příkazu k provádění srážek, ale je povinna na základě takového příkazu srážky z penzí vykonávat. Příkaz k provádění srážek vydává orgán, který je oprávněn k nucenému výkonu rozhodnutí, přičemž nejčastěji je tímto orgánem soudní exekutor.

Důvody, které vedou k výkonu srážek

Sociální pojišťovna vykonává srážku z důchodu na základě nuceného výkonu rozhodnutí, jestliže povinný dobrovolně nezaplatil peněžitou částku, jejíž zaplacení mu bylo uloženo vykonatelným rozhodnutím soudu nebo jiného oprávněného orgánu. Může jít například o neplacení výživného, ​​daní a poplatků, pojistného na sociální nebo zdravotní pojištění, neuhrazení soukromé půjčky, resp. půjčky od bankovních nebo nebankovních subjektů.

Exekuci podléhají všechny druhy důchodů.

Třináctý důchod exekuci nepodléhá – důchodce ho musí v plné výši dostat a exekutor mu na něj nemůže sáhnout.

Jak se vypočítá srážka z důchodu?

Provádění srážek k úhradě:

  • přednostní pohledávky – srážka z důchodu v rozsahu první a druhé třetiny, nejprve se uspokojují z druhé třetiny, a teprve tehdy, pokud tato třetina k jejich úhradě nestačí, uspokojují se spolu s ostatními pohledávkami z první třetiny,
  • nepřednostní pohledávky – srážka z důchodu v rozsahu první třetiny.

Přednostní pohledávky přesně definuje Exekuční řád

Jedná se například o výživné na nezletilé dítě, pohledávky daní, poplatků a cel, pojistné na sociální a zdravotní pojištění, pohledávky náhrady škody způsobené poškozenému ublížením na zdraví, přídavku na dítě, pohledávky úhrady za sociální služby.

Mezi nepřednostní pohledávky patří například půjčky od bankovních, resp. nebankovních subjektů a poplatky telekomunikačním operátorům.

POZOR! Pokud má povinen nařízeno více exekucí, Sociální pojišťovna začne provádět srážky na úhradu konkrétní pohledávky v závislosti na jejím pořadí. Pořadí pohledávky je irelevantní v případě provádění srážek z druhé třetiny, pokud se sráží na úhradu pohledávky výživného.

Příklad 1:

Invalidní důchod se vyplácí v částce 395,00 eur měsíčně. Po odečtení tzn. nesrazitelné částky (214,83 eura) se na třetiny rozdělí částka 180,17 eura.

Na úhradu přednostní pohledávky je srážka z důchodu v rozsahu první a druhé třetiny:

(180,17 : 3) x 2 = 60,05 × 2 = 120,11 eura

Částka srážky přednostní pohledávky bude 120,11 eura a povinnému se bude vyplácet 264,89 eura (třetí třetina 60,05 eura z částky 180,17 eura a základní částka 274,88 eura).

Na úhradu nepřednostní pohledávky je srážka z důchodu v rozsahu první třetiny: 180,17: 3 = 60,05 eura.

Částka srážky na úhradu nepřednostní pohledávky bude 60,05 eura a povinnému se bude vyplácet 334,94 eura (zbylé dvě třetiny 120,11 eura z částky 180,17 eura a základní částka 214,83 eura).

Příklad 2:

Pobírateli důchodu se vyplácí starobní penze v částce 490,00 eur měsíčně. Po odečtení základní částky (214,83) se na třetiny rozdělí částka 275,17 eura.

Provádějí-li se srážky na úhradu nepřednostní pohledávky, částka srážky bude 91,72 eura měsíčně a příjemci důchodu se bude vyplácet 398,27 eura měsíčně. Provádějí-li se srážky na úhradu přednostní pohledávky, částka srážky bude 183,44 eura měsíčně a důchodci se bude vyplácet 306,55 eura měsíčně.

Příklad 3:

Jiný postup nastává v situaci, kdy po odečtení základní částky zbytek důchodu přesahuje 150 % částky životního minima.

Tehdy se částka přesahující 150 % částky životního minima srazí bez omezení a přičte se k první třetině z částky, která odpovídá 150 % částky životního minima. I v těchto případech se k vymožení pohledávky použije první třetina, je-li pohledávka nepřednostní, respektive první a druhá třetina, je-li pohledávka přednostní.

Starobní důchod se vyplácí v částce 590,80 eura měsíčně. Po odečtení základní částky 214,83 eura je částka penze 375,97 eura. Z této částky se přičte k první třetině částka 53,73 eura (375,97 – 322,24).

Na třetiny se rozdělí částka odpovídající 150 % částky životního minima 322,24 eura. Každá třetina pak představuje částku 107,41 eura. Částka přesahující 150 % částky životního minima se přičte k první třetině, která po tomto přičtení bude 170,40 eura (107,41 + 53,73).

Kdo dlužníka informuje o výši srážky z důchodu?

Sociální pojišťovna písemně informuje povinného o způsobu určení částky srážky při zahájení srážek z důchodu a vždy, když se částka srážky změní. Například z důvodu zvýšení důchodu při každoroční valorizaci od 1. ledna nebo při změně částky životního minima od 1. července. Písemné oznámení mimo jiné obsahuje datum, od kterého dlužník poprvé obdrží důchod vyplacený v nižší částce, a předpokládané datum ukončení srážek z důchodu.

POZOR! Sociální pojišťovna nemůže na základě žádosti povinného částku srážky z důchodu měnit ani s přihlédnutím k nepříznivé životní situaci, v níž se dlužník nachází.

Kolik peněz musí zůstat důchodci při exekuci

Základní částka = částka životního minima (ŽM) = 214,83 eura měsíčně

50 % částky ŽM = 107,41 eura – zvýšení na každou ekvivalentním důchodcům vyživovanou osobu

Pohledávka na výživném pro nezletilé dítě:

  • základní částka je 90,22 eura (70 % ze 60 % částky ŽM)
  • 25 % ze 70 % částky ŽM = 37,59 eura – zvýšení na každou vyživovanou osobu

Důchodci, kterému se poskytuje péče v zařízení sociálních služeb:

  • základní částka = částka potřebná k placení úhrady za poskytnutou péči
  • 25 % částky ŽM = 53,701 eura * zvýšení (suma kapesného), pokud se povinnému poskytuje stravování
  • 75 % částky ŽM = 161,12 eura * zvýšení (suma kapesného), pokud se povinnému neposkytuje stravování
Rating
( No ratings yet )
Loading...
Doporuceni