Daně: Nezapomeňte požádat zaměstnavatele o zúčtování. Poslední termín je 17. únor

Zaměstnanec, který měl v roce 2019 zdanitelné příjmy pouze ze závislé činnosti, může nejpozději do 17. února 2020 písemně požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti.

Nebude tak potom muset sám podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzické osoby typ A v termínu do 31. března2020, pokud jeho zdanitelné příjmy za rok 2019 přesáhly částku 1 968,68 eura.

Zaměstnancům, kteří měli v roce 2019 jen příjem ze závislé činnosti ze zaměstnání nebo z dohody, a nemají povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzické osoby, protože neměli žádný jiný zdanitelný příjem (například z pronájmu bytu, výhry nebo podnikání), může zaměstnavatel provést roční zúčtování. Musí o to ale ve stanovené lhůtě požádat.

Pokud měl zaměstnanec více zaměstnavatelů, o provedení ročního zúčtování písemně požádá posledního zaměstnavatele, u kterého uplatňoval nezdanitelnou část základu daně na poplatníka a daňový bonus. Do úhrnu příjmů tento zaměstnavatel započítá i částky z potvrzení o příjmech od všech ostatních zaměstnavatelů, které mu musí zaměstnanec do 17. února předložit.

Pokud zaměstnanec požádal zaměstnavatele, který je plátcem daně, o provedení ročního zúčtování, ale nepředložil ve stanoveném termínu potřebné doklady k provedení ročního zúčtování, je povinen podat daňové přiznání podle zákona o dani z příjmů, a to za předpokladu, že za zdaňovací období 2019 dosáhl zdanitelné příjmy přesahující 1 968,68 eura.

Pokud zaměstnanec ve zdaňovacím období neuplatňoval nezdanitelnou část základu daně na poplatníka a daňový bonus u žádného zaměstnavatele, může požádat o provedení ročního zúčtování kteréhokoli ze svých bývalých zaměstnavatelů a tento zaměstnavatel k nim přihlédne dodatečně při ročním zúčtování, pokud zaměstnanec prokáže, že k uplatnění nezdanitelné části základu daně na poplatníka a na daňový bonus měl nárok.

Pokud měl zaměstnanec více zaměstnavatelů, předloží potvrzení o příjmech od všech ostatních zaměstnavatelů společně se žádostí.

Praktické příklady:

  • jestliže zaměstnanec a zároveň osoba samostatně výdělečně činná nedosáhla v roce 2019 příjmů z jiné samostatné výdělečné činnosti, může požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování za podmínky, že z jiné samostatné výdělečné činnosti nevykazuje daňovou ztrátu;
  • nemůže-li zaměstnanec požádat o provedení ročního zúčtování z důvodu zániku zaměstnavatele, který je plátcem daně, bez právního nástupce, je povinen podat daňové přiznání;
  • ztratil-li zaměstnanec práci a bude evidován u úřadu práce, může roční zúčtování tomuto zaměstnanci za zákonem stanovených podmínek provést bývalý zaměstnavatel.

Roční zúčtování a výpočet daně za rok 2019 provede zaměstnavatel nejpozději do 31. března 2020. Pokud zaměstnanec nepožádá zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování, zaměstnavatel, který je plátcem daně, je povinen za období, za které zaměstnanci vyplácel zdanitelný příjem ze závislé činnosti, vystavit a doručit v zákonem stanovené lhůtě potvrzení o zdanitelných příjmech fyzické osoby ze závislé činnosti a dalších údajích podle zákona o dani z příjmů. Termín pro doručení potvrzení zaměstnanci je do 10. března 2020.

Zaměstnanec, který žádá o provedení ročního zúčtování jiného zaměstnavatele, může ostatní zaměstnavatele, u kterých pracoval, požádat nejpozději do 5. února o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech, přičemž tito zaměstnavatelé jsou povinni vystavit potvrzení o zdanitelných příjmech do 10.02.2020.

Zaměstnanci, kteří mají zájem poukázat podíl zaplacené daně do výše 2 %, případně 3 % jimi určenému příjemci, mohou prostřednictvím žádosti o provedení ročního zúčtování požádat zaměstnavatele o vystavení potvrzení o zaplacení daně z příjmů ze závislé činnosti pro účely prohlášení o poukázání částky do výše 2 %. % nebo 3 % zaplacené daně fyzické osoby. Toto potvrzení je totiž povinnou přílohou prohlášení. Termín pro vystavení tohoto potvrzení je stanoven na 15. dubna 2020.

Zdroj: Finanční zpráva

Rating
( No ratings yet )
Loading...
Doporuceni