Jak se podává návrh na vklad do katastru nemovitostí

Kromě darovací smlouvy je potřebný i návrh na vklad do katastru. Co by měl obsahovat? Jaké by k němu měly být přílohy? A na co je třeba dát si pozor?


kladívko, knihy, váha, spravedlnost, soud

Vlastnictví k nemovitosti se nenabývá podpisem smlouvy, ale dnem vkladu smlouvy do katastru.
Co obsahuje návrh

Návrh na vklad se podává písemně a obsahuje:

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu, jde-li o účastníka řízení fyzickou osobu; obchodní jméno, název a sídlo, jde-li o účastníka řízení právnickou osobu

b) označení katastru, kterému je adresován

c) označení právního úkonu, na jehož základě má vzniknout, změnit se nebo zaniknout právo k nemovitosti; jsou-li předmětem návrhu na vklad právní vztahy z více právních úkonů, označí se všechny právní úkony.

Přílohy k návrhu

Přílohou k návrhu na vklad je smlouva, na jejímž základě má být zapsáno právo k nemovitosti do katastru, ve dvou vyhotoveních.

Dalšími přílohami jsou:

a) veřejná listina nebo jiná listina, která potvrzuje právo k nemovitosti, pokud toto právo k nemovitosti není vepsáno na listu vlastnictví (např. výměr o vlastnictví půdy…)

b) identifikace parcel, pokud vlastnické právo k nemovitosti není vepsáno na listu vlastnictví

c) geometrický plán, pokud se pozemek rozděluje nebo slučuje nebo při zřízení věcného břemene k pozemku

d) dohoda o zmocnění, je-li účastník řízení zastoupen zmocněncem; podpis zmocnitele musí být osvědčen, pokud se osvědčení vyžaduje podle katastrálního zákona

e) oznámení o zamýšleném návrhu na vklad v papírové podobě

  • katastr na návrhu na vklad vyznačí datum, hodinu a minutu doručení návrhu na vklad
  • elektronické podání se považuje za doručené teprve tehdy, když jej zaeviduje příslušný katastr s příslušnými náležitostmi
  • sdělení o zamýšleném návrhu na vklad má informativní charakter a nemá vliv na pořadí zápisů
  • pokud oznámení o zamýšleném návrhu na vklad není v souladu s údaji ve smlouvě, nepovažuje se za přílohu návrhu na vklad.
  • každý má právo nahlédnout do evidence doručených návrhů na vklad
  • katastr přezkoumá smlouvu z hlediska, zda obsahuje podstatné náležitosti smlouvy, zda je úkon učiněn v předepsané formě, zda je převodce oprávněn nakládat s nemovitostí, zda jsou projevy vůle dostatečně určité a srozumitelné, zda smluvní volnost nebo právo nakládat s nemovitostí nejsou omezeny, zda smlouva neodporuje zákonu zda zákon neobchází a zda se nepříčí dobrým mravům. Při rozhodování o vkladu přihlíží také ke skutkovým a právním skutečnostem, které by mohly mít vliv na povolení vkladu.
  • jde-li o smlouvu o převodu nemovitosti, který byl vyhotoven ve formě notářského zápisu nebo autorizován advokátem, posuzuje se smlouva pouze z pohledu, zda je souladná s katastrálním operátem a zda jsou splněny procesní podmínky pro povolení vkladu.

Lhůta pro rozhodnutí o návrhu na vklad:

  • do 30 dnů ode dne doručení návrhu na vklad
  • do 20 dnů ode dne doručení návrhu na vklad, jde-li o smlouvu o převodu nemovitosti, která byla vyhotovena ve formě notářského zápisu nebo autorizována advokátem, která není v rozporu s katastrálním operátem a jsou splněny procesní podmínky pro povolení vkladu
  • do 15 dnů ode dne doručení návrhu na vklad na základě žádosti o urychlené řízení o návrhu na vklad a zaplacení správního poplatku ve výši 265,50 eura.
Zdroj: Úřad geodézie, kartografie a katastru České republiky

Na co si dát pozor

Smlouva musí být vyhotovena na jednom listu, pokud se ne jeden list znění smlouvy nevejde, tak je třeba ji dát svázat u notáře stuhou s otiskem notářového razítka, platí totiž, že listy smlouvy týkající se nemovitosti musí být neoddělitelně spojeny, a to způsobem, jaký je určen pro notáře.

Vlastnictví k nemovitosti se nenabývá podpisem smlouvy, ale dnem vkladu smlouvy do katastru.

Návrh na vklad musí být písemný a musí obsahovat: jména obou dárců a adresu jejich trvalého pobytu, název a adresu katastru, na který je návrh adresován, označení právního úkonu, na jehož základě má vzniknout, změnit se nebo zaniknout právo k nemovitosti; jsou-li předmětem návrhu na vklad právní vztahy z více právních úkonů, označí se všechny právní úkony – darovací smlouva, číslo listu vlastnictví a název katastrálního území, je-li právo k nemovitosti, které má být vkladem dotčeno, zapsáno v katastru.

Přílohu k návrhu na vklad tvoří darovací smlouva, na jejímž základě má být zapsáno právo k nemovitosti do katastru, v počtu vyhotovení podle počtu účastníků řízení a její tři další vyhotovení (tj. 6 vyhotovení).

Správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí činí částku 66 eur, v případě, že požádají o zrychlený vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, je správný poplatek 266 eur. Spolu návrhem na vklad je třeba přiložit i dvě vyhotovení darovací smlouvy, přičemž podpisy dárců je nutno úředně osvědčit na každém z těchto dvou vyhotovení. Poplatek za návrh na zahájení řízení o povolení vkladu práva k nemovitosti do katastru nemovitostí podaný elektronicky je 33 eur. Pokud účastník řízení žádá rozhodnout o vkladu urychleně do 15 dnů, výše poplatku je 133 eur, pokud účastník řízení podal návrh na vklad do katastru elektronicky.

Katastr přezkoumá platnost smlouvy, a to zejména oprávnění převodců nakládat s nemovitostí, zda je úkon učiněn v předepsané formě, zda jsou projevy vůle hodnověrné, zda jsou dostatečně určité a srozumitelné a zda smluvní volnost, popřípadě právo nakládat s nemovitostí nejsou omezeny. Jsou-li podmínky pro vklad splněny, správa katastru vklad povolí; jinak návrh zamítne. Katastr rozhodne o návrhu na vklad do 30 dnů ode dne doručení návrhu na vklad. Zápis do knihy provede v den, kterým rozhodnutí o povolení vkladu nabylo právní moci, nejpozději však následující den.

Rating
( No ratings yet )
Loading...
Doporuceni