Nájem půdy a náhradní pozemky. Co musíte vědět?

Co musí obsahovat návrh na vydání rozhodnutí o nájemního vztahu ze strany vlastníka a nabyvatele?

Návrh na vydání rozhodnutí o vzniku podnájemního vztahu: jestliže rozhodnutí o schválení zjednodušeného rozdělovacího plánu provedení urychleného uspořádání vlastnických a užívacích poměrů podle zvláštního předpisu neztratilo platnost, může vlastník pozemku, jemuž byl vyčleněn jiný pozemek do bezplatného náhradního užívání, podat u okresního úřadu návrh na zahájení řízení o vydání rozhodnutí o vzniku podnájemního vztahu k dosavadnímu náhradnímu pozemku ve prospěch tohoto vlastníka na čas do

a) nabytí právní moci rozhodnutí o schválení provedení projektu pozemkových úprav nebo do pozdějšího dne uvedeného v tomto rozhodnutí

b) výmazu podniku z obchodního rejstříku bez právního nástupce

c) právní moci rozhodnutí o odnětí pozemku ze zemědělské půdy nebo

d) převodu nebo přechodu vlastnictví pozemku, za který byl vyčleněn dosavadní náhradní pozemek

Co musí obsahovat návrh vlastníka

Vlastník, který podal návrh podle výše uvedených možností, v návrhu uvede
a) název katastrálního území
b) dosavadní rozhodnutí, kterým mu byl dosavadní náhradní pozemek vyčleněn do užívání
c) označení lokality a další jemu známé údaje o dosavadním náhradním pozemku

Přílohy k návrhu

 1. seznam zemědělských pozemků ve vlastnictví navrhovatele, na které nemá uzavřenou nájemní smlouvu
 2. čestné prohlášení o neuzavření nájemní smlouvy na pozemky podle písmene a

Rozhodnutí úřadu

Okresní úřad rozhodne, že vzniká podnájemný vztah, pokud se prokáže, že

 1. navrhovatel je osobou, které byl vyčleněn dosavadní náhradní pozemek
 2. dosavadní rozhodnutí neztratilo platnost
 3. navrhovatel vlastní v katastrálním území zemědělskou půdu nejméně ve výměře dosavadního náhradního pozemku, přičemž výměra se vypočítá jako součet výměr připadajících na spoluvlastnické podíly ve vlastnictví navrhovatele na dotčených pozemcích, a
 4. dosavadní náhradní pozemek je identifikovatelný v terénu a identický se zjednodušeným rozdělovacím plánem

Pokud se neprokáží potřebné skutečnosti, okresní úřad rozhodne, že nevzniká podnájemný vztah k dosavadnímu náhradnímu pozemku.

Rozhodnutí kromě obecných náležitostí obsahuje označení pozemku, ke kterému vzniká navrhovateli podnájemný vztah; nedílnou součástí rozhodnutí je grafické zobrazení tohoto pozemku.

Dnem právní moci rozhodnutí dosavadní rozhodnutí pozbývá platnosti.

Účastníkem řízení je navrhovatel. Rozhodnutí se doručují navrhovateli do vlastních rukou. Proti rozhodnutí nelze podat odvolání.

Okresní úřad vede evidenci rozhodnutí, navrhovatelů a dosavadních náhradních pozemků, ke kterým vznikl podnájemný vztah.

Fyzická osoba nebo právnická osoba, která má s vlastníkem, jemuž byl vyčleněn dosavadní náhradní pozemek, uzavřenou nájemní smlouvu na tento dosavadní náhradní pozemek (dále jen „hospodářící subjekt“), může jménem tohoto vlastníka jednat ve věci vydání rozhodnutí. Pokud hospodařící subjekt podá jménem vlastníka návrh podle odstavce 1, vstupuje tento vlastník do postavení navrhovatele. Přílohou návrhu podle odstavce 1 je i nájemní smlouva na dosavadní náhradní pozemek. Účastníkem řízení je hospodařící subjekt a vlastník, kterému byl vyčleněn dosavadní náhradní pozemek. Rozhodnutí se doručují hospodařícímu subjektu a vlastníkovi, kterému byl vyčleněn dosavadní náhradní pozemek, do vlastních rukou. Ustanovení odstavců 1 až 9 se použijí přiměřeně.

Měli byste vědět

Pokud po právní moci rozhodnutí dojde k převodu nebo přechodu vlastnictví pozemku, za který byl vyčleněn dosavadní náhradní pozemek, ke kterému vznikl podnájemný vztah, může nabyvatel požádat okresní úřad o vydání rozhodnutí, že podnájemný vztah k dosavadnímu náhradnímu pozemku vzniká v jeho prospěch.

Okresní úřad rozhodne, že nabyvateli vzniká podnájemný vztah, prokáže-li nabyvatel, že nabyl od právního předchůdce všechny pozemky, za které právnímu předchůdci vznikl podnájemný vztah.

Pokud dosavadní rozhodnutí pozbylo platnosti pouze z důvodu převodu nebo přechodu vlastnictví k pozemku, za který byl vyčleněn dosavadní náhradní pozemek, ale nabyvatel vstoupil do užívání dosavadního náhradního pozemku a toto užívání stále trvá, může nabyvatel podat u okresního úřadu návrh na zahájení řízení o vydání rozhodnutí o vzniku podnájemného vztahu k dosavadnímu náhradnímu pozemku ve prospěch tohoto nabyvatele na dobu do doby
a) nabytí právní moci rozhodnutí o schválení provedení projektu pozemkových úprav nebo do pozdějšího dne uvedeného v tomto rozhodnutí
b) výmazu podniku z obchodního rejstříku bez právního nástupce
c) právní moci rozhodnutí o odnětí pozemku ze zemědělské půdy nebo
d) převodu nebo přechodu vlastnictví pozemku, za který byl vyčleněn dosavadní náhradní pozemek

Co uvádí v návrhu nabyvatel

Nabyvatel, který podal návrh, v návrhu uvede
a) název katastrálního území
b) údaje právního předchůdce nabyvatele, kterému byl dosavadní náhradní pozemek vyčleněn do užívání
c) dosavadní rozhodnutí, kterým byl právnímu předchůdci nabyvatele dosavadní náhradní pozemek vyčleněn do užívání
d) označení lokality a další jemu známé údaje o dosavadním náhradním pozemku

Přílohy návrhu

 1. seznam zemědělských pozemků ve vlastnictví nabyvatele, který podal návrh, a na které nemá uzavřenou nájemní smlouvu
 2. čestné prohlášení o neuzavření nájemní smlouvy na pozemky

Rozhodnutí úřadu

Okresní úřad rozhodne, že vzniká podnájemný vztah, pokud se prokáže, že

 1. na nabyvatele, který podal návrh, převodem nebo přechodem přešlo vlastnické právo k pozemku právního předchůdce nabyvatele, kterému byl náhradní pozemek vyčleněn do užívání
 2. dosavadní rozhodnutí pozbylo platnosti z důvodu převodu nebo přechodu vlastnictví k pozemku, za který byl vyčleněn dosavadní náhradní pozemek, ale nabyvatel, který podal návrh, vstoupil do užívání dosavadního náhradního pozemku a toto užívání stále trvá
 3. nabyvatel, který podal návrh, vlastní v katastrálním území zemědělskou půdu nejméně ve výměře dosavadního náhradního pozemku, přičemž výměra se vypočítá jako součet výměr připadajících na spoluvlastnické podíly ve vlastnictví nabyvatele, který podal návrh na dotčených pozemcích, a
 4. dosavadní náhradní pozemek je identifikovatelný v terénu a identický se zjednodušeným rozdělovacím plánem

Pokud se neprokáží potřebné skutečnosti, okresní úřad rozhodne, že nevzniká podnájemný vztah k dosavadnímu náhradnímu pozemku.

Rozhodnutí kromě všeobecných náležitostí obsahuje označení pozemku, ke kterému vzniká nabyvateli, který podal návrh, podnájemný vztah, nedílnou součástí rozhodnutí je grafické zobrazení tohoto pozemku.

Účastníkem řízení je nabyvatel, který podal návrh. Rozhodnutí se doručují nabyvateli, který podal návrh do vlastních rukou. Proti rozhodnutí nelze podat odvolání.

Jestliže po právní moci rozhodnutí dojde k převodu nebo přechodu vlastnictví pozemku, za který byl vyčleněn dosavadní náhradní pozemek, ke kterému vznikl podnájemný vztah, může nový nabyvatel požádat okresní úřad o vydání rozhodnutí, že podnájemný vztah k dosavadnímu náhradnímu pozemku na čas vzniká v jeho prospěch.

Okresní úřad rozhodne, že novému nabyvateli vzniká podnájemný vztah, prokáže-li nový nabyvatel, že nabyl od právního předchůdce všechny pozemky, za které právnímu předchůdci vznikl podnájemný vztah.

Okresní úřad vede evidenci rozhodnutí, navrhovatelů a dosavadních náhradních pozemků, ke kterým vznikl podnájemný vztah.

Rating
( No ratings yet )
Loading...
Doporuceni