Při rozvodu se nemusí majetek rozdělit na polovinu

Společný majetek bývalých manželů je nejlépe rozdělit na základě dohody, se kterou oba souhlasí. To, že každý z nich si ponechal některé věci z takového majetku, ještě neznamená, že mezi sebou uzavřely dohodu.


rozvod, právník, spravedlnost, dělení

V zahraničí si mnohé manželské páry upravují majetkové poměry ještě před svatbou v rámci institutu předmanželské smlouvy.
Bezdpodílové spoluvlastnictví manželů (BSM) zaniká smrtí jednoho z nich, rozpadem manželství, ale i během něj, rozhodne-li tak soud. Po skončení manželství si manželé musí do tří let rozdělit majetek. Nestihnou-li tuto lhůtu a nedohodnou-li se nebo nepodají návrh na soud, movité věci a nemovitosti přecházejí do podílového spoluvlastnictví, věci osobní povahy, které patří příslušnému manželovi, přecházejí do vlastnictví jemu. Při dělení společného majetku je tedy nejjednodušší se dohodnout. „Každý si dohodu může sepsat sám. Pokud jde při vypořádání BSM jen o movité věci, není třeba písemnou dohodu, stačí ústní s tím, že se sepíše jen potvrzení o tom, že se oba manželé mezi sebou vypořádali. Pokud jde o nemovitou věc, tady je potřebná písemná forma zejména kvůli tomu, že je třeba ji předložit katastru, aby pak katastr mohl podle ní zapsat změnu vlastníka,“ říká advokátka Zdenka Demeterová.

Pokud však chcete, aby taková dohoda byla sepsána opravdu dobře a obsahovala všechny náležitosti, jaké má mít, tehdy by bylo lepší podle advokátky navštívit osobu, která má se sepsáním takových dohod zkušenosti jako například. advokát, notář av současnosti už i mediátor. Člověk si je potom jist, že dohoda splňuje všechny formální i právní skutečnosti tak, jak mají být.

Podle Občanského zákoníku se při vypořádání se vychází z toho, že podíly obou manželů jsou stejné. Každý z manželů je oprávněn požadovat, aby mu bylo uhradeno, co ze svého vynaložil na společný majetek, a je povinen nahradit, co bylo ze společného majetku vynaloženo na jeho ostatní majetek. Dále se přihlédne především k potřebám nezletilých dětí, k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, ak tomu, jak se zasloužil o nabytí a udržení společných věcí. Přihlíží se také míru k péči o děti ak obstarávání společné domácnosti.

Obecně je dáno, že by měly být podíly obou manželů při vypořádání BSM stejné, ale při uzavírání dohody o vypořádání BSM se uplatňuje volnost účastníků občanskoprávních vztahů. Proto dohoda o vypořádání BSM, kterou jeden z účastníků nabude podstatně menší podíl, případně nedostane nic, není podle Demeterové neplatná pro rozpor s Občanským zákoníkem.

V zahraničí si mnohé manželské páry upravují majetkové poměry ještě před svatbou v rámci institutu předmanželské smlouvy. Na Slovensku zatím současná právní úprava tuto možná neposkytuje. Stejnou službu však poskytuje notářská zápis, který určí rozsah společného a individuálního majetku formou bezpodílového spoluvlastnictví manželů (BSM). BSM vzniká automaticky uzavřením manželství a obvykle se týká všech věcí, které manželé získají během manželství. Výjimkou jsou zděděné předměty a dary, které slouží osobní potřebě nebo při výkonu povolání jednoho z manželů. „Manželé se však u notáře mohou dohodnout, komu připadnou movité věci a nemovitosti v případě rozvodu. Rozdíl oproti předmanželské smlouvě je v tom, že takovou smlouvu lze sepsat pouze po uzavření sňatku,“ uvádí Notářská komora SR. V zájmu právní jistoty si dejte takové smlouvy sepsat u notáře. \“Notář jako státem pověřená osoba dbá na to, aby před ním uzavřená smlouva byla nestranná a měla vysokou právní jistotu i pro případ budoucích sporů,\“ upozorňuje Notářská komora.

Jak se dědí majetek v bezpodílovém spoluvlastnictví manželů

Majetek v BSM se vypořádává mezi pozůstalým manželem a dědici. Bez ohledu na to, zda pozůstalý manžel je zároveň dědicem, nemůže při vypořádání dohodou vystupovat na straně dědiců. Je-li však manžel jediným dědicem, nelze provést vypořádání dohodou, nýbrž pouze rozhodnutím. Zvláštní situace může nastat, pokud existuje nevypořádaný majetek v BSM, které zaniklo zánikem manželství před smrtí zůstavitele, bývalý manžel není dědicem a nikdo jiný nedědí, tedy dědictví připadá státu. V takovém případě se BSM vypořádá mezi bývalým manželem a státem.

Pokud od zániku BSM uplynuly tři roky, nelze provádět vypořádání BSM, protože v souladu Občanským zákoníkem platí pro movité věci, že se manželé vypořádali podle stavu, v jakém je každý výlučně jako vlastník používá. O ostatních movitých věcech, nemovitých věcech a společných majetkových právech platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví. Jsou-li splněny všechny uvedené předpoklady, vypořádá se BSM buď dohodou mezi pozůstalým manželem a dědici uzavřenou písemně nebo ústně do protokolu, nebo vypořádání provede soud.

Příklad č. | 1: Zemřel rozvedený otec dvou dětí, ale s bývalou manželkou se nestihl majetkově vypořádat. Jak se bude dědit?
Dědit lze ze zákona, závěti nebo z obou těchto důvodů. Pokud chybí závěť, tak se dědí pouze ze zákona ve čtyřech dědických skupinách. Děti dědí v první skupině, stejně jako manžel. Dědí se tedy majetek, který v rámci vypořádání BSM připadl zesnulému, bývalá manželka dědit nebude, dědictví připadne dětem.

Příklad č. | 2: Zesnulá manželka nabyla byt před manželstvím v dědickém řízení. Prodala ho během manželství. Patří peníze z prodeje domu do BSM a budou předmětem vypořádání BSM v rámci dědického řízení po zesnulé manželce?
Majetek, který manželka získala ještě před manželstvím z dědictví, do BSM nepatří. To znamená, že do BSM nepatří ani peníze, které získala manželka prodejem tohoto majetku a nebudou tedy patřit do obsahu BSM v rámci jeho vypořádání v dědickém řízení.

Příklad č. | 3: Manželka zemřela během rozvodového řízení. Má manžel v rámci vypořádání BSM v rámci dědického řízení nárok na majetek, který získala manželka jako dar od svých rodičů?
Věc nabytá darováním během manželství nepatří do BSM, a proto nebude ani předmětem vypořádání. Pokud by jeden z manželů zdědil nějaký majetek, také by nepatřil do BSM a nebyl by předmětem vypořádání. Pokud se však peníze nebo majetek z dědictví či darování použijí na majetek patřící do BSM, pak investující manžel (dědic) má právo požadovat vrátit tyto peníze při vypořádání BSM.

Rating
( No ratings yet )
Loading...
Doporuceni