Vše důležité o středních školách

Kdy se konají přijímačky? Jaké jsou typy středních škol? Jaké vzdělání může žák získat na těchto školách?


žáci, studenti, sešity, kamarádi

Přes 1 800 žáků středních odborných škol v tomto školním roce opakuje ročník.
Důležité termíny

 • podání přihlášky řediteli ZŠ na odbory středních škol, kde se vyžaduje talentová zkouška – do 20. února 2020
 • podání přihlášky řediteli ZŠ na odbory středních škol, kde se nevyžaduje talentová zkouška – do 10. dubna 2020
 • talentové zkoušky na střední školy: 25. března – 15. dubna 2020
 • přijímací zkoušky na střední školy: 11. a 14. května 2020
 • rozhodnutí o případném řízení druhého kola přijímacích zkoušek střední školy zveřejní do 6. června 2020

Kde se dělají talentové zkoušky

Ověření speciálních schopností, dovedností nebo nadání (talentové zkoušky) se vyžadují v těchto oborech či školách:

 • tvorba nábytku a interiéru
 • zubní technik
 • zdravotnický záchranář
 • diplomovaný fyzioterapeut
 • masér
 • obchodní akademie – bilingvní studium
 • učitelství pro mateřské školy a vychovatelství
 • gymnázium – bilingvní studium
 • ochrana osob a majetku
 • studijní obory na konzervatoři
 • skupina studijních oborů – umění a uměleckořemeslná tvorba

Základní rozdělení středních škol

 • gymnázia
 • střední odborné školy
 • konzervatoře

Gymnázia

 • poskytují úplné střední všeobecné vzdělání (vyšší sekundární) ve čtyř-, pěti- nebo osmiletém vzdělávacím programu, ukončené maturitní zkouškou
 • vzdělávání je zaměřeno zejména na přípravu ke studiu na vysokých školách, případně na působení ve veřejné správě, v kultuře či sportu
 • kromě všeobecného zaměření se gymnázia mohou specializovat na matematiku, sport nebo vybraný cizí jazyk (bilingvální studium); absolventi sportovního gymnázia zpravidla získávají osvědčení trenéra třetí třídy ve zvoleném sportu
 • student gymnázia se povinně učí minimálně dva cizí jazyky
 • pro mimořádně nadané studenty je určeno osmileté gymnázium na Teplické ulici v Bratislavě
 • na Slovensku je celkem 235 gymnázií s 3 006 třídami, kde studuje zhruba 71 150 žáků a vyučuje přes 6 370 učitelů
 • 145 gymnázií je státních, 39 soukromých a 51 církevních
 • státní gymnázia navštěvuje přes 54 tisíc studentů, soukromé asi 4 500 a církevní více než 12 500
 • 136 gymnázií je osmiletých, které navštěvuje více než 22 400 žáků
 • nejvíce gymnázií je v Bratislavském (45) a Prešovském kraji (38), nejméně v Trenčínském (18) a Trnavském kraji (21)
 • na 129 gymnáziích je vyučovacím jazykem čeština, na 16 maďarština, na sedmi čeština s maďarštinou a na jednom ukrajinština
 • 77 gymnázií je bilingvních (dvojjazyčných), nejvíce s anglickým (50), německým (7), francouzským (7), španělským (6) a ruským jazykem (6)
 • 228 studentů v tomto školním roce opakuje ročník

Střední odborné školy (SOŠ)

 • poskytují odborné vzdělávání rozděleno na teoretické a praktické vyučování
 • žáky připravují nejméně ve dvouletém a maximálně v pětiletém vzdělávacím programu
 • vzdělávání je zaměřeno především na přípravu na povolání v oblasti národního hospodářství, zdravotnictví, veřejné správy, kultury nebo umění, ale žáci se mohou připravovat i na další studium
 • na Slovensku je 438 středních odborných škol s 5 560 třídami, kde studuje přes 122 tisíc žáků a vyučuje přibližně 11 400 učitelů
 • 334 těchto škol je státních, 85 soukromých a 19 církevních
 • na státních SOŠ studuje více než 105 tisíc, na soukromých téměř 13 500 a na církevních asi 3 650 žáků
 • nejvíce SOŠ je v Prešovském (68) a Košickém kraji (61), nejméně v Trenčínském (36) a Trnavském kraji (46)
 • na 385 SOŠ je vyučovacím jazykem čeština, na 22 čeština s maďarštinou a na 14 maďarština
 • 17 středních odborných škol je bilingválních – 14 s anglickým, dvě s německým a jedna s francouzským jazykem
 • přes 1 800 žáků v tomto školním roce opakuje ročník

Typy středních odborných škol

 • střední odborná škola s přívlastkem (např. ekonomická, dřevařská, lesnická, polygrafická, veterinářská apod.)
 • střední průmyslová škola s přívlastkem (např. stavební, dopravní, elektrotechnická, strojnická apod.)
 • střední umělecká škola s přívlastkem (např. designu, animované tvorby, scénického nebo užitkového výtvarnictví apod.)
 • střední zdravotnická škola
 • střední pedagogická škola
 • obchodní akademie
 • hotelová akademie
 • dopravní akademie
 • technická akademie
 • pedagogická a kulturní akademie
 • pedagogická a sociální akademie
 • policejní střední odborná škola
 • střední škola požární ochrany

Konzervatoře

 • žáků připravují na profesionální umělecké uplatnění nebo k vyučování uměleckých předmětů
 • vzdělávací program trvá šest let – po skončení čtvrtého ročníku skládá student maturitní a po skončení šestého ročníku absolventskou zkoušku; v oboru tanec se studuje až osm let
 • student může získat nižší střední vzdělání (pokud absolvuje čtyři roky studia), úplné střední odborné vzdělání (pokud maturuje) nebo vyšší odborné vzdělání (pokud absolvuje celých šest či osm let a úspěšně zvládne absolventskou zkoušku; obdrží absolventský diplom s právem používat neakademický titul „diplomovaný specialista umění“ se zkratkou DiS.art., který se uvádí za jménem)
 • konzervatoř může být hudební a dramatické nebo taneční
 • na Slovensku je 17 konzervatoří se 161 třídami, kde studuje přes 3 000 žáků
 • šest konzervatoří je státních, deset soukromých a jedno církevní
 • nejvíce jich je v Bratislavském (4) a Košickém kraji (4), nejméně v Trnavském (1) a Prešovském kraji (1); v Trenčínském kraji konzervatoř není
 • na všech je vyučovacím jazykem čeština
 • 58 žáků v tomto školním roce opakuje ročník
Zdroj: Centrum vědecko-technických informací SR, MŠVVaŠ SR

Žák může získat:

 • nižší střední odborné vzdělání (níže sekundární) – trvá zpravidla dva roky, končí závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu; na takový vzdělávací program lze přijmout i uchazeče, který nedokončil základní školu; po splnění podmínek mohou absolventi pokračovat v dalším studiu v rámci SOŠ
 • střední odborné vzdělání (sekundární) – trvá nejméně tři až čtyři roky, končí závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu
 • úplné střední odborné vzdělání (vyšší sekundární) – trvá čtyři až pět let a uzavírá se maturitní zkouškou
 • vyšší odborné vzdělání (postsekundární nebo terciární) – trvá dva až tři roky, žák po absolventské zkoušce získává absolventský diplom s právem používat neakademický titul „diplomovaný specialista“ (zkratka DiS., která se uvádí za jménem)
 • střední odborné školy poskytují také navazující formy odborného vzdělávání: nástavbové (zakončené maturitou) nebo pomaturitní studium (zaměřené na prohloubení znalostí, případně získání specializace či kvalifikace v jiném oboru)

© Autorská práva vyhrazena

Rating
( No ratings yet )
Loading...
Doporuceni